Bảng giá hosting

AUTIVA01
28.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Disk space: 1 GB
Bandwidth: 20 GB
Domains: 01
Sub Domains: 03
Parked Domains: 02
FTP Accounts: 01
Email Accouts: 05
MySQL Accounts: 02
Free SSL: Unlimited
CPU limit: 01 Core
RAM limit: 512MB
AUTIVA02
47.000/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

Disk space: 1.5 GB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 02
Sub Domains: 05
Parked Domains: 04
FTP Accounts: 03
Email Accouts: 10
MySQL Accounts: 04
Free SSL: Unlimited
CPU limit: 01 Core
RAM limit: 01 GB
AUTIVA03
74.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

Disk space: 2.5 GB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 03
Sub Domains: Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 05
Free SSL: Unlimited
CPU limit: 01 Core
RAM limit: 01 GB
AUTIVA04
105.000/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

Disk space: 3.5 GB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 04
Sub Domains: Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 07
Free SSL: Unlimited
CPU limit: 01 Core
RAM limit: 01 GB
AUTIVA05
140.000/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

Disk space: 5 GB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 05
Sub Domains: Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 12
Free SSL: Unlimited
CPU limit: 02 Core
RAM limit: 1.5 GB
AUTIVA06
200.000/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

Disk space: 7 GB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 06
Sub Domains: Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 15
Free SSL: Unlimited
CPU limit: 02 Core
RAM limit: 02 GB